Skip to main content

Kamer bevraagt Minister de Jonge over positie broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing

16 mei 2019

Op 16 mei 2019 vond het Algemeen Overleg over pleegzorg en gezinshuizen plaats met minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Defence for Children stuurde een brief in de aanloop naar het Algemeen Overleg waarin gepleit wordt voor versterking van de rechtspositie van broertjes en zusjes en het aanpakken van de praktische belemmeringen. Het stemt de kinderrechtenorganisatie en SOS Kinderdorpen positief dat er in het debat veel aandacht was voor dit belangrijke onderwerp en dat Minister de Jonge bevraagd werd over het recht op ‘samenplaatsing, tenzij’.

Samenplaatsing als uitgangspunt

Kamerlid Hijink (SP) wijst erop dat bij een uithuisplaatsing van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin, een op zichzelf al zeer ingrijpende gebeurtenis, naar schatting in 50% van de gevallen deze broertjes en zusjes niet samen worden geplaatst. Onder verwijzing naar de brief die Defence for Children hierover stuurde in de aanloop naar het debat, noemt hij dat er onvoldoende waarborgen zijn voor het uitgangspunt van ‘samen, tenzij’. Hij vraagt dan ook naar de stand van zaken rondom de motie over het onderzoeken van de mogelijkheid tot wettelijke verankering van dit uitgangspunt, die hij eerder indiende met Kamerlid Van Nispen (ook SP). Deze motie werd tijdens het VAO Personen- en Familierecht van 13 maart 2019 ingediend en is aangehouden. Ook Westerveld (GroenLinks) vraagt de minister concreter in te gaan op samenplaatsing van broertjes en zusjes. Agema (PVV) geeft aan dat samenplaatsing het uitgangspunt zou moeten zijn en alleen niet in gevallen waarin dit een probleem is voor de kinderen onderling.

Accuraat beeld en eventuele maatregelen

Minister de Jonge geeft tijdens zijn beantwoording van de vragen aan dat hij inhoudelijk eens is met het uitgangspunt van ‘samenplaatsing, tenzij’. Hij wil een accurater beeld van de uitvoeringspraktijk en is daarover in gesprek met het Nederlands Jeugdinstituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Samen met Minister Dekker, voor Rechtsbescherming, zal hij in de voortgangsrapportage ‘Zorg voor de Jeugd’ terugkomen op dit punt, met een accurater beeld en de maatregelen die daar eventueel bij worden getroffen. Defence for Children juicht toe dat er nu aan een accurater en actueler beeld gewerkt wordt. Hoewel exacte cijfers ontbreken, volgt uit een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut van september 2015, in opdracht van SOS Kinderdorpen, dat naar schatting 50% van de broers en zussen die gezamenlijk uit huis worden geplaatst, niet in hetzelfde pleeggezin of gezinshuis worden geplaatst. Uit signalen die wij ontvangen vanuit de praktijk leiden wij af dat dit anno 2019 nog steeds aan de orde van de dag is en – (mede) vanwege praktische belemmeringen – ook gebeurt in gevallen waarin er geen sprake is van contra-indicaties.

Lees het hele bericht op de website van Defence for Children